Úvod

 Daktyloskopia


   Klasifikácia otlačkov
       pomocou NN

Úvod

 


 Architektúra systému


   Literatúra


 

 

Téma :

Použitie neurónových sietí pri rozpoznávaní odtlačkov prsta.

Cieľ :

Hlavný cieľ : Analyzovať metódy používané vo fázach spracovania, klasifikácie a rozpoznávania odtlačkov palca. Navrhnúť architektúru systému na rozpoznávanie odtlačkov palca s využitím neurónových sietí v rozpoznávacej fáze s cieľom minimalizovať celkovú chybu. Porovnať s existujúcimi metódami.

Vedľajšie ciele :
- Oboznámenie sa s problematikou rozpoznávania otlačkov prstov.
- Oboznámenie sa s problematikou analýzy otlačkov prstov pomocou neurónových sietí.
- Implementácia neurónovej siete do programu.

Vízia :

Program by mal obsahovať databázu otlačkov a k nim príslušné dáta na identifikáciu osoby. Neurónová sieť by mala uložené otlačky poznať, to znamená že výstupné dáta daného otlačku budú popri jeho obrázku a identifikačných informácií uložené v databáze. Pri identifikácii osoby pomocou otlačku sa z tohto otlačku využitím neurónovej siete vytiahnú informácie, ktoré sa porovnajú s dátami otlačkov uložených v databáze. V prípade zhody alebo dostatočnej podobnosti sa identifikuje nositeľ otlačku.

    tommyj.micarp.sk